COleServerItem::CopyToClipboard

nieważne CopyToClipboard ( BOOL bIncludeLink = FAŁSZYWYCH );

Parametry

bIncludeLink

Ustaw to do Prawda , jeśli łącze dane mają zostać skopiowane do Schowka. Ustaw tę wartość false , jeżeli aplikacji serwer nie obsługuje łączy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji kopiowania elementu OLE do Schowka. Funkcja używa funkcji członek OnGetClipboardData do utworzenia obiektu COleDataSource , zawierający element OLE danych w formatach obsługiwanych. Funkcja następnie umieszcza obiekt COleDataSource w Schowku przy użyciu funkcji COleDataSource::SetClipboard . Obiekt COleDataSource zawiera elementu macierzystego danych i swojego przedstawicielstwa w formacie CF_METAFILEPICT , jak również dane w dowolnym formatach konwersji, wybrany do obsługi. Musi zostało zaimplementowane Serialize i OnDraw dla tej funkcji Państwa do pracy.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource::SetClipboard, COleDataSource, COleServerItem::AddOtherClipboardData, COleServerItem::GetClipboardData, COleServerItem::OnDraw, CObject::Serialize

Index