COleServerDoc::OnResizeBorder

wirtualne nieważne OnResizeBorder ( LPCRECT lpRectBorder, LPOLEINPLACEUIWINDOW lpUIWindow, BOOL bFrame );

Parametry

lpRectBorder

Wskaźnik do struktury RECT lub obiekt CRect , który określa współrzędne granicy.

lpUIWindow

Wskaźnik do obiektu klasy IOleInPlaceUIWindow , będący właścicielem bieżącej sesji edytowania w miejscu.

bFrame

Prawda , jeśli lpUIWindow punkty do aplikacji kontenera najwyższego poziomu ramki okna, lub Fałsz , jeśli lpUIWindow punkty do aplikacji kontenera poziomie dokumentu ramki okna.

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję, jeżeli aplikacji kontenera ramka okna Zmienianie rozmiaru. Funkcja ta zmienia rozmiar i dostosowuje paski narzędzi i innych elementów interfejsu użytkownika zgodnie z nowym rozmiarze okna.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceUIWindow w dokumentacji OLE.

To jest zaawansowanym wykonać.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::OnShowControlBars

Index