COleServerDoc::OnReactivateAndUndo

wirtualne BOOL OnReactivateAndUndo ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Ramach wymaga tej funkcji, gdy użytkownik wybierze opcję Cofnij zmiany wprowadzone do elementu, który został aktywowany w miejscu, zmienione i następnie dezaktywowany. Domyślna implementacja nie działają z wyjątkiem zwraca Fałsz , aby wskazać błąd.

Zastąpić tę funkcję, jeśli aplikacja obsługuje cofania. Zazwyczaj będzie wykonywać operacji cofania, następnie Aktywacja elementu przez wywołanie ActivateInPlace. Jeżeli aplikacji kontenera jest zapisywany z biblioteki klas Microsoft Foundation, wywołanie COleClientItem::ReactivateAndUndo powoduje, że ta funkcja jest nazywana.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::ActivateInPlace, COleServerDoc::IsInPlaceActive, COleClientItem::ReactivateAndUndo

Index