COleServerDoc::NotifySaved

nieważne NotifySaved ( );

Uwagi

Wywołanie funkcji po użytkownik zapisuje dokument serwera. Gdy użytkownik wybierze polecenie Zapisz w menu Plik, NotifySaved nazywa się dla Ciebie COleServerDocrealizacji OnSaveDocument. Ta funkcja powiadamia systemu OLE bibliotek DLL, które z kolei powiadamia pojemniki. W kontenerze napisanych z biblioteki klas Microsoft Foundation wywoływana jest funkcja Członkowskie OnChange o COleClientItem.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerDoc::&NotifyChanged, COleServerDoc::NotifyClosed, COleClientItem::OnChange, CDocument::OnSaveDocument

Index