COleServerDoc::NotifyRename

nieważne NotifyRename ( LPCTSTR lpszNewName );

Parametry

lpszNewName

Wskaźnik jako ciąg znaków określający nazwę nowego dokumentu serwera; zazwyczaj jest to w pełni kwalifikowana ścieżka.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji po użytkownik zmienia nazwę dokumentu serwera. Gdy użytkownik wybierze polecenie Zapisz jako z menu Plik, NotifyRename jest wywoływana przez COleServerDocrealizacji funkcji członek OnSaveDocument . Ta funkcja powiadamia systemu OLE bibliotek DLL, które z kolei powiadamia pojemniki. W kontenerze napisanych z biblioteki klas Microsoft Foundation wywoływana jest funkcja Członkowskie OnChange o COleClientItem.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerDoc::&NotifySaved, CDocument::OnSaveDocument

Index