COleServerDoc::GetItemPosition

nieważne GetItemPosition ( LPRECT lpPosRect ) Stała;

Parametry

lpPosRect

Wskaźnik do struktury RECT lub obiektu CRect do otrzymywania współrzędne elementu.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetItemPosition , aby uzyskać współrzędne elementu edycji w miejscu. Współrzędne są piksele względem obszaru klienckiego okna aplikacji kontenera.

Położenie elementu można porównać z bieżącym prostokącie przycinania do ustalenia zakresu, do którego element jest widoczny (lub nie jest widoczny) na ekranie.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::GetItemClipRect

Index