COleSafeArray::Detach

Wariant Odłączyć ( );

Wartość zwracany

Wartość typu Wariant leżących u podstaw rozliczeń w obiekcie COleSafeArray.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do odłączenia wariant danych z obiektu COleSafeArray . Funkcja odłącza danych w tablicy bezpiecznej przez ustawienie VARTYPE obiektu VT_EMPTY. Obowiązkiem rozmówcy jest wolne tablicy przez wywołanie funkcji Windows VariantClear.

W przypadku błędu funkcja generuje COleException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::Attach, VariantClear

Index