COleSafeArray::CreateOneDim

nieważne CreateOneDim ( VARTYPE vtSrc, DWORD dwElementsvoid stała *, pvSrcData = NULL, długo nLBound = 0 );

Parametry

vtSrc

Podstawowy typ tablicy (czyli VARTYPE każdego elementu tablicy).

dwElements

Liczba elementów w tablicy. To może być zmieniane po tablicy jest tworzony z ResizeOneDim.

pvSrcData

Wskaźnik do danych, aby skopiować w tablicę.

nLBound

Dolną granicę tablicy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do utworzenia nowego obiektu COleSafeArray jednowymiarowe. Funkcja przydziela i inicjuje danych w tablicy, kopiowanie określone dane, jeśli wskaźnik pvSrcData nie ma wartości NULL.

W przypadku błędu funkcja generuje CMemoryException.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleSafeArray::GetOneDimSize, COleSafeArray::ResizeOneDim, COleSafeArray::Create

Index