COleResizeBar

Obiekt klasy COleResizeBar jest typu paska sterowania, który obsługuje, zmiana rozmiaru elementów OLE w miejscu. COleResizeBar obiekty pojawiają się jako CRectTracker z kreskowane obramowanie i uchwyty zmiany rozmiaru zewnętrzne.

COleResizeBar obiekty są zazwyczaj osadzone członków obiektów okno ramek pochodną klasy COleIPFrameWnd.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł aktywacji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxole.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC SUPERPAD

Zobacz też COleServerDoc

Index