COleResizeBar::Create

BOOL Tworzenie ( CWnd * pParentWnd, DWORD dwStyle = WS_CHILD | WS_VISIBLE, UINT nID = AFX_IDW_RESIZE_BAR );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pasek został utworzony; inny sposób 0.

Parametry

pParentWnd

Wskaźnik, aby oknie nadrzędnym pasek.

dwStyle

Określa atrybuty stylu okna.

nID

Pasek zmiany rozmiaru dziecko okno identyfikator.

Uwagi

Tworzy okno podrzędne i kojarzy ją z obiektu COleResizeBar.

Omówie&nie COleResizeBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::Create, CControlBar

Index