COlePropertyPage

Klasa COlePropertyPage jest używana do wyświetlania właściwości formantu niestandardowego w interfejs graficzny, podobnego do okna dialogowego. Na przykład strona właściwości może zawierać formant edycyjny, który zezwala użytkownikowi na wyświetlanie i modyfikowanie właściwości podpis formantu.

Każda właściwość formantu niestandardowego lub zapasów mogą mieć formant okna dialogowego, który umożliwia formantu użytkownika do wyświetlania bieżącej wartości właściwości i zmodyfikować tę wartość, w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania COlePropertyPage, zobacz artykuł formantów ActiveX: strony właściwości w Visual C++ Programmer's Guide i modyfikowanie strony właściwości domyślne w Visual C++ samouczki.

# include lt;afxctl.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  CIRC3 próbki MFC | Próbki MFC DRAWPIC | Próbki MFC TESTHELP

Zobacz też CDialog

Index