COlePropertyPage::SetControlStatus

BOOL SetControlStatus ( UINT nID, BOOL IsDirty );

Wartość zwracany

Prawda, jeśli ustawiono określonych kontroli; inny sposób Fałsz.

Parametry

nID

Zawiera identyfikator formantu strony właściwości.

IsDirty

Określa, jeśli zmodyfikowano pole strony właściwości. Ustawić na wartość TRUE , jeśli pole został zmodyfikowany, wartość FALSE jeżeli nie została zmodyfikowana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić stan właściwości formantu strony.

Jeśli stan właściwości formantu strony jest zabrudzony, gdy Strona właściwości jest zamknięty lub wybrano przycisk Zastosuj, właściwości formantu zostanie zaktualizowany odpowiednią wartość.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertyPage::GetControlStatus

Index