COlePropertyPage::GetPageSite

LPPROPERTYPAGESITE GetPageSite ( );

Wartość zwracany

WskaYnik do strony właściwości interfejsu IPropertyPageSite.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać wskaźnik do strony właściwości interfejsu IPropertyPageSite.

Formanty i pojemniki współpracować tak, że użytkownicy mogą przeglądać i edytować właściwości formantu. Formant zawiera właściwości strony, z których każdy jest obiekt OLE, który pozwala użytkownikowi na edycję powiązanego zestawu właściwości. Kontener zawiera ramki właściwość, która wyświetla strony właściwości. Dla każdej strony klatki właściwości zapewnia stronicowa witryna, który obsługuje interfejs IPropertyPageSite.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertyPage::OnSetPageSite

Index