COlePropertyPage::GetControlStatus

BOOL GetControlStatus ( UINT nID );

Wartość zwracany

Prawda , jeśli wartość formantu została zmodyfikowana; inny sposób Fałsz.

Parametry

nID

Identyfikator zasobu formantu strony właściwości.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik zmodyfikował wartość formantu strony właściwości z Identyfikatorem określonego zasobu.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertyPage::SetControlStatus

Index