COlePropertiesDialog::OnApplyScale

wirtualne BOOL OnApplyScale (COleClientItem * pItem, int nCurrentScale, BOOL bRelativeToOrig );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obsługiwane; inny sposób 0.

Parametry

pItem

Wskaźnik do elementu dokument, którego właściwości są dostępu.

nCurrentScale

Wartość numeryczna skali okno dialogowe.

bRelativeToOrig

Wskazuje, czy skalowania dotyczy oryginalny rozmiar elementu dokumentu.

Uwagi

O nazwie ramy podczas skalowania wartość zmieniła się i Zastosuj lub OK został wybrany. Domyślna implementacja nie działają. Można zastąpić tę funkcję do włączone skalowania formantów.

Uwaganbsp;  Przed wyświetleniem okna dialogowego OLE obiekt właściwości wspólne ramy wymaga tej funkcji z &NULL pItem i – 1 dla nCurrentScale. Robi się to do określenia, jeśli zostaną włączone skalowania formantów.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertiesDialog::DoModal

Index