COlePropertiesDialog::m_psh

Uwagi

Struktura typu PROPSHEETHEADER, którego członkowie przechowuje właściwości obiektu okna dialogowego. Po konstruowania obiektu COlePropertiesDialog , można użyć m_psh , aby ustawić różne aspekty okno dialogowe przed wywołaniem funkcji członek DoModal.

Jeśli członek danych m_psh można modyfikować bezpośrednio, będzie zastępować wszystkie domyślne zachowanie.

Więcej informacji na temat struktury PROPSHEETHEADER można znaleźć w dokumentacji zestawu SDK Win32.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertiesDialog::DoModal

Index