COlePasteSpecialDialog

Klasa COlePasteSpecialDialog jest używana dla OLE okno dialogowe Wklej specjalnie. Utwórz obiekt klasy COlePasteSpecialDialog , gdy chcesz wywołać tego okna dialogowego. Po obiekt COlePasteSpecialDialog został wybudowany, można użyć funkcji elementów członkowskich AddFormat i AddStandardFormats , aby dodać format schowka okna dialogowego. Za pomocą struktury m_ps można również zainicjować wartości lub Państwa formantów w oknie dialogowym. Struktura m_ps jest typu OLEUIPASTESPECIAL.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIPASTESPECIAL strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC OCLIENT

Zobacz też COleDialog

Index