COlePasteSpecialDialog::CreateItem

BOOL CreateItem ( COleClientItem * pNewItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element został utworzony pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pNewItem

Punkty do instancji COleClientItem . Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia nowego elementu, który został wybrany w oknie dialogowym Wklejanie specjalne. Ta funkcja powinna zostać wywołana tylko w po DoModal zwraca IDOK.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem, COlePasteSpecialDialog::DoModal, COlePasteSpecialDialog::GetSelectionType, COlePasteSpecialDialog::COlePasteSpecialDialog

Index