COlePasteSpecialDialog::COlePasteSpecialDialog

COlePasteSpecialDialog ( DWORD dwFlags = PSF_SELECTPASTE, COleDataObject* pDataObject = NULL, CWnd* pParentWnd = NULL );

Parametry

dwFlags

Tworzenie Flaga, zawiera dowolną liczbę następujących flag połączone za pomocą operatora logiczną lub:

pDataObject

Punkty do COleDataObject do wklejania. Jeśli wartość ta jest równa NULL, pobiera COleDataObject ze Schowka.

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okno nadrzędne okna dialogowego ustawiono w głównym oknie aplikacji.

Uwagi

Ta funkcja tworzy tylko obiekt COlePasteSpecialDialog . Aby wyświetlić okno dialogowe, wywołania funkcji DoModal.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIPASTEFLAG wyliczane typu OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject, COlePasteSpecialDialog::DoModal

Index