COleObjectFactory::Revoke

nieważne Odwołać ( );

Uwagi

Odwołuje rejestracji tej fabryce obiektu OLE systemowej biblioteki DLL. Ramach wymaga ta funkcja automatycznie, zanim aplikacja zakończy. Jeśli to konieczne, wywołać ją z przesłonięciem CWinApp::ExitInstance.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::RevokeAll, COleObjectFactory::Register, CWinApp::ExitInstance

Index