COleObjectFactory::RegisterAll

statyczne BOOL PASCAL RegisterAll ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli fabryk pomyślnie zarejestrowane; inny sposób 0.

Uwagi

Rejestruje wszystkie zakłady obiektu aplikacji OLE systemowej biblioteki DLL. Ta funkcja jest zazwyczaj nazywana przez CWinApp::InitInstance , gdy aplikacja jest uruchomiona.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::Revoke, COleObjectFactory::Register, CWinApp::InitInstance

Index