COleMessageFilter

Klasa COleMessageFilter zarządza współbieżności wymagane współdziałanie aplikacji OLE.

Klasa COleMessageFilter jest użyteczne w wizualnej edycji serwera i aplikacji kontenera, jak również aplikacji automatyzacji OLE. Dla aplikacji serwera, które są nazywane Klasa ta może służyć do złożenia wniosku "Zajęty", tak aby wywołania przychodzące z innych aplikacji kontenera są anulowane lub ponowiona później. Do tej klasy można również ustalenie działania podejmowane przez aplikację wywołanie, gdy wywołany aplikacja jest zajęta.

Typowe zastosowanie to dla aplikacji serwera do wywołania BeginBusyState i EndBusyState , gdy byłoby niebezpieczne dla dokumentu lub inne OLE dostępnego obiektu do zniszczenia. Rozmowy te są dokonywane w CWinApp::OnIdle podczas aktualizowania interfejsu użytkownika.

Domyślnie obiekt COleMessageFilter jest przydzielany podczas inicjowania aplikacji. Mogą być pobierane z AfxOleGetMessageFilter.

Jest to klasa zaawansowane; rzadko trzeba pracować z nią bezpośrednio.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł serwery: wdrażanie serwer w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxole.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdTarget

Index