COleLinksDialog

Obiekt COleLinksDialog jest używany dla okna dialogowego OLE Edytowanie łączy. Utwórz obiekt klasy COleLinksDialog , gdy chcesz wywołać tego okna dialogowego. Po obiekt COleLinksDialog został wybudowany, aby zainicjować wartości lub Państwa formantów w oknie dialogowym można użyć struktury m_el . Struktura m_el jest typu OLEUIEDITLINKS. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej klasy okna dialogowego zobacz opis funkcji członek DoModal.

Uwaga   Kod generowany AppWizard kontenera używa tej klasy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIEDITLINKS strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog

Index