COleLinksDialog::m_el

Uwagi

Struktura typu OLEUIEDITLINKS używane w celu sterowania zachowaniem okna dialogowego Edytowanie łączy. Członkowie tej struktury mogą być modyfikowane, albo bezpośrednio, albo poprzez funkcje składowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIEDITLINKS strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleLinksDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleLinksDialog::COleLinksDialog, COleLinksDialog::DoModal

Index