COleLinkingDoc::Register

BOOL Zarejestrować ( COleObjectFactory * pFactory, LPCTSTR lpszPathName );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dokument jest pomyślnie zarejestrowane; inny sposób 0.

Parametry

pFactory

Wskaźnik do obiektu fabryki OLE (może być NULL).

lpszPathName

Wskaźnik do w pełni kwalifikowana ścieżka w dokumencie kontenera.

Uwagi

Informuje OLE systemowej biblioteki dll, że dokument jest otwarty. Wywołanie funkcji podczas tworzenia lub otwierania pliku o nazwie zarejestrować dokument z OLE systemowej biblioteki DLL. Istnieje potrzeba do wywołania tej funkcji, jeśli dokument stanowi element osadzone.

Jeśli używasz COleTemplateServer w aplikacji, rejestr jest wywoływana dla Ciebie przez wykonania COleLinkingDoc OnNewDocument, OnOpenDocumenti OnSaveDocument.

Omówienie COleLinkingDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleTemplateServer, COleObjectFactory, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument

Index