COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem

wirtualne COleServerItem * OnGetLinkedItem ( LPCTSTR lpszItemName );

Wartość zwracany

Wskaźnik do określonego elementu; Wartość NULL , jeśli nie znaleziono elementu.

Parametry

lpszItemName

Wskaźnik do nazwy połączony OLE element wymagane.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu sprawdzenia, czy dokument zawiera element serwera połączonego z określoną nazwą. Domyślna COleLinkingDoc implementacja zawsze zwraca wartość NULL. Ta funkcja jest zastąpione w klasie pochodnej COleServerDoc do wyszukiwania na liście elementów serwera OLE dla połączone elementy o określonej nazwie (porównanie nazw jest uwzględniana wielkość liter). Zastąpić tę funkcję, jeśli zostaną wdrożone własne metody przechowywania lub pobieranie elementów serwera połączonego.

Omówienie COleLinkingDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerItem::GetItem&Name, COleServerItem::SetItemName, COleLinkingDoc::OnFindEmbeddedItem

Index