COleInsertDialog::m_io

Uwagi

Struktura typu OLEUIINSERTOBJECT używane w celu sterowania zachowaniem okna dialogowego Wstaw obiekt. Członkowie tej struktury mogą być modyfikowane, albo bezpośrednio, albo poprzez funkcje składowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIINSERTOBJECT strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleInsertDialog::COleInsertDialog, COleInsertDialog::DoModal

Index