COleInsertDialog::GetPathName

CString GetPathName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Pełna ścieżka do pliku wybranego w oknie dialogowym. Jeśli typ zaznaczenia jest createNewItem, funkcja ta zwraca znaczenia CString w trybie wydania lub powoduje potwierdzenia w trybie debugowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać pełną ścieżkę wybrany plik tylko wtedy, gdy DoModal zwraca IDOK i typ zaznaczenia nie jest COleInsertDialog::createNewItem.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleInsertDialog::GetSelectionType, COleInsertDialog::DoModal

Index