COleInsertDialog::GetClassID

St&ała CLSIDamp; Procedura GetClassID ( ) Stała;

Wartość zwracany

Zwraca identyfikator CLSID skojarzonych z zaznaczonego elementu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać identyfikator CLSID skojarzone z wybranego elementu, tylko wtedy, gdy DoModal zwraca IDOK i typ zaznaczenia jest COleInsertDialog::createNewItem.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz CLSID w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::GetSelectionType

Index