COleInsertDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

int DoModal (DWORD dwFlags );

Wartość zwracany

Stan zaawansowania w oknie dialogowym. Jedna z następujących wartości:

Parametry

dwFlags

Jedna z następujących wartości:

COleInsertDialog::DocObjectOnly wstawi tylko DocObjects.

COleInsertDialog::ControlsOnly wstawi tylko formantów ActiveX.

Jeśli zerowy, DoModal zostanie wstawiona obiektów DocObject ani formantu ActiveX; prowadzi w realizacji tego samego jako pierwszy prototyp wymienionych powyżej.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe Wstaw obiekt OLE.

Jeśli chcesz zainicjować różnych formantów okna dialogowego ustawiając członków o strukturze m_io , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest konstruowana.

DoModal zwraca IDOK, można wywołać innych funkcji pobierania ustawień lub wprowadzania informacji w oknie dialogowym przez użytkownika.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COleInsertDialog::GetSelectionType, COleInsertDialog::GetClassID, COleInsertDialog::GetDrawAspect, COleInsertDialog::GetIconicMetafile, COleInsertDialog::GetPath&Name, COleInsertDialog::m_io

Index