COleInsertDialog::CreateItem

BOOL CreateItem ( COleClientItem * pItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element został utworzony; inny sposób 0.

Parametry

pItem

Punkty do elementu, który ma zostać utworzony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia obiektu typu COleClientItem , tylko wtedy, gdy DoModal zwraca IDOK. Przed wywołaniem tej funkcji, musi przydzielić obiektu COleClientItem.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::CreateLinkFromFile, COleClientItem::CreateFromFile, COleClientItem::CreateNewItem, COleClientItem::SetDrawAspect, COleInsertDialog::GetSelectionType, COleInsertDialog::DoModal

Index