COleException

Obiekt COleException reprezentuje warunek wyjątku związanych z operację OLE. Klasa COleException zawiera element członkowski publicznych danych, który przechowuje kod stanu, wskazując przyczyny wyjątek.

Ogólnie mówiąc nie należy tworzyć obiekt COleException bezpośrednio; Zamiast tego powinna wywołać AfxThrowOleException.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyjątków, zobacz artykuły Wyjątki i wyjątkami: OLE wyjątki w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxole.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC CALCDRIV

Index