COleDropTarget::OnDrop

wirtualne BOOL OnDrop ( CWnd * pWnd, COleDataObject * pDataObject, DROPEFFECT dropEffect, CPoint pkt );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeżeli spadek zakończy się powodzeniem; inny sposób 0.

Parametry

pWnd

Punkty aby oknie kursor jest obecnie nad.

pDataObject

Punkty do obiektu danych, który zawiera dane, które mają być usunięte.

dropEffect

Efekt, że użytkownik wybrał dla operacji upuszczania. Może być jeden lub więcej z poniższych:

punkt

Zawiera lokalizacji kursora, w pikselach, względem ekranu.

Uwagi

O nazwie ramy podczas operacji kropla ma nastąpić. Ramach najpierw wywołuje OnDropEx. Jeśli funkcja OnDropEx nie obsługuje spadek, ramy następnie wywołuje funkcję Państwa OnDrop. Zazwyczaj wniosek zastępuje OnDropEx w klasie widoku do obsługi prawego przycisku myszy przeciągnij i upuść. Zazwyczaj widoku klasa OnDrop jest używana do obsługi proste przeciąganie i upuszczanie.

Domyślna implementacja COleDropTarget::OnDrop wywołuje CView::OnDrop, które po prostu zwraca wartość FALSE, domyślnie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDropTarget::Drop w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDropTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDropTarget::OnDragOver, COleDropTarget::OnDragEnter, COleDropTarget::OnDropEx

Index