COleDocument::OnUpdateEditLinksMenu

afx_msg void OnUpdateEditLinksMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do struktury CCmdUI , reprezentującą menu, które wygenerowało polecenia update. Obsługi aktualizacji wywołuje funkcję Państwa włączyć konstrukcji CCmdUI poprzez pCmdUI aktualizacji interfejsu użytkownika.

Uwagi

Wywołana w ramach aktualizacji w menu Edycja polecenie łącza. Zaczynając od pierwszego elementu OLE w dokumencie, OnUpdateEditLinksMenu uzyskuje dostęp do każdego elementu, sprawdza, czy element jest łączem i, jeśli jest to łącze umożliwia polecenie łącza. Zastąpić tę funkcję, aby zmienić zachowanie.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleDocument::OnEditLinks, COleDocument::GetStartPosition, COleDocument::Get&NextClientItem, CCmdUI

Index