COleDocument::GetInPlaceActiveItem

COleClientItem * GetInPlaceActiveItem ( CWnd * pWnd );

Wartość zwracany

Wskaźnik do jednego, w miejsce aktywne OLE elementu; NULL Jeśli w stanie "w miejsce aktywne" jest obecnie nie elementu OLE.

Parametry

pWnd

Wskaźnik okno, w którym są wyświetlane w dokumencie kontenera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać element OLE, który obecnie jest aktywowana w miejsce w oknie ramki zawierającej widok zidentyfikowane przez pWnd.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem

Index