COleDispatchDriver

COleDispatchDriver nie klasy podstawowej.

Klasa COleDispatchDriver implementuje klienta automatyzacji OLE. OLE interfejsów wysyłki zapewnia dostęp do właściwości i metod obiektu. Funkcje składowe COleDispatchDriver dołączyć, odłączenia, tworzenie i zwalnianie połączenia wysyłki typu interfejsu IDispatch. Inne funkcje składowe Użyj zmiennym argumentem list, aby uprościć wywoływania funkcji IDispatch::Invoke.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz interfejsu IDispatch i funkcji IDispatch::Invoke w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Do tej klasy można bezpośrednio, ale zazwyczaj jest używana tylko przez klas utworzonych przez ClassWizard. Podczas tworzenia nowych klas języka C++ przez zaimportowanie biblioteki typów ClassWizard pochodzi nowych klas z COleDispatchDriver.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania COleDispatchDriverzobacz następujące artykuły w Visual C++ Programmer's Guide:

# include lt;afxdisp.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC CALCDRIV | Próbki MFC ACDUAL

Zobacz też CCmdTarget

Index