COleDispatchDriver::m_bAutoRelease

Uwagi

Jeśli TRUE, COM obiektu, dostęp do m_lpDispatch zostaną automatycznie zwolnione po wywołaniu ReleaseDispatch lub kiedy niszczony jest obiekt COleDispatchDriver.

Domyślnie m_bAutoRelease jest ustawiona na wartość TRUE w konstruktorze.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zwalniania obiektów COM, zobacz Wykonawcze zliczanie referencji i IUnknown::Release w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::m_lpDispatch

Index