COleDispatchDriver::GetProperty

nieważne GetProperty ( DISPID dwDispID, VARTYPE vtProp, void * pvProp ) Stała;

Parametry

dwDispID

Określa właściwości, która ma być pobrana. Wartość ta jest zwykle dostarczany przez ClassWizard.

vtProp

Określa właściwości, która ma być pobrana. Możliwe wartości zobacz sekcję Spostrzeżenia dla COleDispatchDriver::InvokeHelper.

pvProp

Adres zmiennej, która otrzyma wartość właściwości. To musi odpowiadać typowi określonej przez vtProp.

Uwagi

Pobiera właściwości obiektu określonego przez dwDispID.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::InvokeHelper, COleDispatchDriver::SetProperty

Index