COleDispatchDriver::CreateDispatch

BOOL CreateDispatch ( REFCLSID klasy, COleException * pError = NULL );

BOOL CreateDispatch ( LPCTSTR lpszProgID, COleException * pError = NULL );

Wartość zwracany

Różną od zera w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Parametry

identyfikator clsid

Identyfikator klasy interfejsu IDispatch obiektu połączenie ma być utworzony.

pError

Wskaźnik do obiektu wyjątek OLE, które będzie sprawować kod stanu, wynikającą ze stworzenia.

lpszProgID

Wskaźnik do identyfikatorów programowych, takich jak "Excel.Document.5", obiektu automatyzacji, dla którego ma być tworzony obiekt wysyłki.

Uwagi

Tworzy obiektu IDispatch i dołącza go do obiektu COleDispatchDriver.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::DetachDispatch, COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleException, COleDispatchDriver::m_lpDispatch

Index