COleDispatchDriver::AttachDispatch

nieważne AttachDispatch ( LPDISPATCH lpDispatch, BOOL bAutoRelease = TRUE );

Parametry

lpDispatch

Wskaźnik do obiektu OLE IDispatch załączany do obiektu COleDispatchDriver.

bAutoRelease

Określa, czy wysyłki ma być zwolnione, gdy ten obiekt wykracza poza zakres.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa AttachDispatch , aby dołączyć interfejsu IDispatch wskaźnik do obiektu COleDispatchDriver . Ta funkcja uwolnień wszelkich wskaźnik IDispatch , który jest już dołączony do obiektu COleDispatchDriver.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::DetachDispatch, COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch, COleDispatchDriver::m_lpDispatch, COleDispatchDriver::m_bAutoRelease

Index