COleDialog

Klasa COleDialog zapewnia funkcje wspólne dla okien dialogowych OLE. Biblioteka klas Microsoft Foundation zawiera kilka klas pochodnych COleDialog.

Są one:

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index