COleDataSource::DelayRenderData

nieważne DelayRenderData ( CLIPFORMAT cfFormat, LPFORMATETC lpFormatEtc = NULL );

Parametry

cfFormat

Format schowka, w której dane są oferowane. Ten parametr może być jedną z wstępnie zdefiniowanych formatów Schowka lub wartością zwróconą przez macierzysty Windows RegisterClipboardFormat funkcji.

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC opisującego format, w którym dane są oferowane. Podaj wartość dla tego parametru, jeśli chcesz określić dodatkowe formatowanie informacji poza format schowka, określonej przez cfFormat. Jeśli jest NULL, wartości domyślne są stosowane dla innych pól w struktura FORMATETC..

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić format, w którym dane jest oferowane w danych operacji przekazywania. Ta funkcja udostępnia dane przy użyciu opóźnione renderowania, więc dane nie jest dostarczany natychmiast. Aby zażądać danych wywoływana jest funkcja Państwa OnRenderData lub OnRenderGlobalData.

Funkcję tę należy wybrać, jeśli nie zamierzasz dostarczania danych za pośrednictwem obiektu CFile . Jeśli zamierzasz dostarczania danych za pośrednictwem obiektu CFile , wywołania funkcji członek DelayRenderFileData . Aby uzyskać więcej informacji na temat opóźnione renderowania, jak obsługiwane przez MFC, zobacz artykuł obiekty danych i źródeł danych: manipulowanie w Visual C++ Programmer's Guide.

Aby użyć natychmiastowe renderowania, wywołania funkcji członek CacheData lub CacheGlobalData.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz struktura FORMATETC w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RegisterClipboardFormat w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie COleDataSource |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource::CacheData, COleDataSource::CacheGlobalData, COleDataSource::DelayRenderFileData, COleDataSource::OnRenderData, COleDataSource::OnRenderGlobalData

Index