COleDataObject::IsDataAvailable

BOOL IsDataAvailable ( CLIPFORMAT cfFormat, LPFORMATETC lpFormatEtc = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dane są dostępne w określonym formacie; inny sposób 0.

Parametry

cfFormat

Format danych schowka mają być wykorzystywane w strukturze wskazywanego przez lpFormatEtc. Ten parametr może być jedną z wstępnie zdefiniowanych formatów Schowka lub wartością zwróconą przez macierzysty Windows RegisterClipboardFormat funkcji.

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC opisującego format pożądane. Podaj wartość dla tego parametru, tylko wtedy, gdy chcesz określić dodatkowe formatowanie informacji poza format schowka, określonej przez cfFormat. Jeśli jest NULL, wartości domyślne są stosowane dla innych pól w struktura FORMATETC..

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy określony format jest dostępne do pobierania danych z elementu OLE. Ta funkcja jest użyteczna przed wywołaniem metody GetData, GetFileDatalub GetGlobalData.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDataObject::QueryGetData i FORMATETC w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RegisterClipboardFormat w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleDataObject::BeginEnumFormats, COleDataObject::GetData, COleDataObject::GetFileData, COleDataObject::GetGlobalData, COleDataObject::Get&NextFormat

Index