COleDataObject::GetNextFormat

BOOL GetNextFormat ( LPFORMATETC lpFormatEtc );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli inny format jest dostępna; inny sposób 0.

Parametry

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC , który otrzymuje informacje o formacie podczas wywołania funkcji zwraca.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wielokrotnie uzyskanie formaty dostępne do pobierania danych z elementu.

Po wywołaniu COleDataObject::BeginEnumFormatsznajduje się pozycja pierwszego format obsługiwany przez ten obiekt danych. Kolejne wywołania GetNextFormat będzie wyliczyć listy dostępne formaty w obiekcie danych. Korzystania z tych funkcji na liście dostępne formaty.

Aby sprawdzić dostępność danego formatu, wywołanie COleDataObject::IsDataAvailable.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IEnumXXXX::Next w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::BeginEnumFormats, COleDataObject::GetData, COleDataObject::GetFileData, COleDataObject::GetGlobalData

Index