COleDataObject::GetGlobalData

HGLOBAL GetGlobalData ( CLIPFORMAT cfFormat, LPFORMATETC lpFormatEtc = NULL );

Wartość zwracany

Uchwyt blok pamięci globalnej, zawierający dane, w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

cfFormat

Format, w którym dane są zwracane. Ten parametr może być jedną z wstępnie zdefiniowanych formatów Schowka lub wartością zwróconą przez macierzysty Windows RegisterClipboardFormat funkcji.

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC opisującego format, w którym dane są zwracane. Podaj wartość dla tego parametru, jeśli chcesz określić dodatkowe formatowanie informacji poza format schowka, określonej przez cfFormat. Jeśli jest NULL, wartości domyślne są stosowane dla innych pól w struktura FORMATETC..

Uwagi

Wywołanie tej funkcji przydzielić bloku globalnej pamięci i pobieranie danych w określonym formacie do HGLOBAL.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz FORMATETC OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RegisterClipboardFormat w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::GetData, COleDataObject::GetFileData, COleDataObject::IsDataAvailable

Index