COleDataObject::GetData

BOOL GetData ( CLIPFORMAT cfFormat, LPSTGMEDIUM lpStgMedium, LPFORMATETC lpFormatEtc = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

cfFormat

Format, w którym dane są zwracane. Ten parametr może być jedną z wstępnie zdefiniowanych formatów Schowka lub wartością zwróconą przez macierzysty Windows RegisterClipboardFormat funkcji.

lpStgMedium

Punkty do struktury STGMEDIUM , który będzie odbierał dane.

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC opisującego format, w którym dane są zwracane. Podaj wartość dla tego parametru, jeśli chcesz określić dodatkowe formatowanie informacji poza format schowka, określonej przez cfFormat. Jeśli jest NULL, wartości domyślne są stosowane dla innych pól w struktura FORMATETC..

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania danych z elementu w określonym formacie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Metoda IDataObject::GetData, STGMEDIUM, i FORMATETC OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RegisterClipboardFormat w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::GetFileData, COleDataObject::GetGlobalData, COleDataObject::IsDataAvailable

Index