COleDataObject::AttachClipboard

BOOL AttachClipboard ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dołączyć obiektu danych, która jest aktualnie w Schowku do obiektu COleDataObject.

Uwaga   Wywołanie ta funkcja blokuje Schowka, dopóki ten obiekt danych zostanie zwolniona. Obiekt danych jest wydany w destruktorze dla COleDataObject. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcja OpenClipboard i Funkcja CloseClipboard w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::Attach, COleDataObject::Detach, COleDataObject::Release

Index