COleDataObject::Attach

nieważne Dołącz ( LPDATAOBJECT lpDataObject, BOOL bAutoRelease = TRUE );

Parametry

lpDataObject

Punkty do obiektu danych OLE.

bAutoRelease

Prawda , jeśli obiekt danych OLE powinny zostać zwolnione, kiedy niszczony jest obiekt COleDataObject ; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby skojarzyć obiektu COleDataObject z obiektu danych OLE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDataObject w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDataObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::AttachClipboard, COleDataObject::Detach, COleDataObject::Release

Index