COleConvertDialog::GetClassID

St&ała CLSIDamp; Procedura GetClassID ( ) Stała;

Wartość zwracany

Identyfikator CLSID skojarzone z elementem, który został wybrany w oknie dialogowym Konwertowanie.

Uwagi

Wywołanie, że aby uzyskać identyfikator CLSID tej funkcji skojarzony element użytkownika wybrany w oknie dialogowym Konwertuj. Wywołanie funkcji tylko po DoModal zwraca IDOK.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz CLSID w dokumentacji OLE.

Omówienie COleConvertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleConvertDialog::DoModal

Index