COleConvertDialog::DoConvert

BOOL DoConvert ( COleClientItem * pItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pItem

Wskazuje element, który ma być konwertowane lub uaktywniony. Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Wywołaj funkcję po powrocie pomyślnie z DoModal, konwersji lub uaktywnić obiekt typu COleClientItem. Element jest konwertowane lub aktywowane zgodnie z informacjami, wybranych przez użytkownika w oknie dialogowym Konwertowanie.

Omówienie COleConvertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem, COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::GetSelectionType, COleClientItem::ConvertTo, COleClientItem::ActivateAs

Index